Platapean

ทำบ้านให้เป็นวัด

Posted on: สิงหาคม 24, 2009

ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งเป็นผู้ครองเรือนโอกาสที่จะได้ไปทำบุญที่วัดหรือไปวัดทุกวันนั้นเป็นการยากอย่างยิ่ง แต่ความจริงแล้วเราสามารถที่จะทำบ้านให้เป็นวัดได้ เราเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่บ้านของเราเองได้ สิ่งเหล่านี้กระทำได้ไม่ยากถ้าเราจัดที่จัดทาง จัดห้องพระ หรือมีหิ้งพระแล้วเราสวดมนต์เป็นประจำเช้าเย็น ณ สถานที่นั้น หรือแม้ไม่มีพระพุทธรูปเลย แต่เราตั้งใจสวดมนต์ในบ้านของเรา ก็เป็นการทำบ้านให้เป็นวัดนั่นเอง ในการสวดมนต์ให้เรานั่งพับเพียบตัวตรงสำรวมใจให้นิ่ง ทำจิตเสมือนเข้าเฝ้าพระพุทธ์องค์การสวดออกเสียงก็จะยิ่งเป็นการดี แต่ถ้าไม่สะดวกจะสวดในใจก็ได้ เพราะเป็นงานของใจการสวดมนต์ควรเข้าใจในความหมายและคำแปลเมื่อเข้าใจแล้วจะสวดคำแปลไปด้วยหรือไม่ก็ได้การสวดมนต์จะสวดหลายบทที่เป็นพระธรรมคำสอนก็ได้ แต่การสวดมนต์อย่างสั้นที่สุดที่ชาวพุทธควรจะทำ คือการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย คือคุณของพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ การสวดมนต์แม้เพียงเท่านี้มีอานิสงส์มาก ทำให้จิตผ่องใส เป็นกุศล เป็นพุทธานุสติเป็นธรรมานุสติ เป็นสังฆานุสติ พระพุทธองค์ทองสอนเป็นพุทธพจน์ว่า ผู้ที่ระลึกตรงถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นกุศลทำให้เกิดความปราโมทย์ มีปีติ ทำให้จิตตั้งมั่น เป็นสิ่งที่ควรระลึกเนืองๆ

เราควรสวดมนต์ทั้งเช้าและก่อนนอน เหมือนพระภิกษุสงฆ์ทำวัตรเช้าเย็น ครูบาอาจารย์สอนไว้ว่า ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะมีพระรัตนตรัยคุ้มครอง มีเทวดาปกปักรักษา บ้านใดที่สวดมนต์เป็นประจำ บ้านนั้นจะมีเทวดาปกปักรักษา จะมีสิ่งที่ดีงามตามมาอย่างที่คาดไม่ถึงทีเดียว ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ทุกวัน ทำบ้านให้เป็นวัด เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทุกวัน ของให้ประสบสิ่งที่ดีงาม เจริญในธรรมทุกท่านครับ บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยที่เราควรทำมีดังนี้

คำกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำนมัสสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะ ธัมมะสาระถิ

สัตถา เทวะ มะนุสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะ ปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุ เนยโย ปาหุเนยโย ทิกขิเนยโย

อัญชะลี กะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักะเขตตัง โลกัสสาติ

คำแปล คำกราบพระรัตนตรัย

บูชาพระรัตนตรัย

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ ด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีประภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระธรรม เป็นธรรมที่ผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฎิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

คำนมัสสการพระพุทธเจ้า

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

พระพุทธคุณ

แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสครัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรม สั่งสอนสัตว์ ดังนี้

พระธรรมคุณ

พระธรรมอันใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไวดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา และปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ ให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

พระสังฆคุณ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด   ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม อันเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฎิบัติสมควรแล้ว ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

นำมาจากธรรมะผ่านใจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: